7-miestna digitálna stupnica pre 2m (T)Rx s VXO

Ide o variáciu na tému digitálna stupnica. Zariadenie bolo navrhnuté pre TRx starej konštrukcie, ktorý má VXO s násobením frekvencie 8x.

Rx2m

Schéma stupnice je zhodná so schémou čítača. Prepínanie +/- MF nie je použité, pretože sa predpokladá, že sa bude len odčítavať od nameranej hodnoty.

Filozofia programu je nasledovná:

  • štandardne sa zmeria vstupná frekvencia,
  • softvérovo sa vynásobí 8,
  • odčíta sa 100 MHz a medzifrekvencia (v jednom kroku, ako 108 MHz)
  • získaná hodnota sa normálne pretransformuje na 7 výsledných číslic,
  • všetky číslice sa posunú doprava (číslica pre desiatky Hz sa tým pádom stratí),
  • prvá číslica sa nastaví na "1".

Uvedený princíp je prakticky napísaný v upravenom zdrojovom kóde.

Pre výpočet hodnôt T1, T2, T3 a Z treba použiť program ako pre digitálnu stupnicu s danou medzifrekvenciou (t. j. 8 MHz ako v uvedenom príklade).