Doska s plošnými spojmi a rozmiestnenie súčiastok

Doska plošných spojov je rovnaká pre čítač aj digitálnu stupnicu a pre variant so spoločnou anódou aj so spoločnou katódou (v prípade čítača sa neosadia súčiastky, ktoré sú navyše v digitálnej stupnici).
Doporučená je obostranne plátovaná doska.

Poznámky:

  • Na doske pločných spojov sa v prípade variantu displeja so spoločnou anódou preručí spoj na naznačených miestach a pripojí sa na + napájania,
  • resistor z pinu 3 dekodéra 4051 sa uzemní,
  • program sa musí upraviť. Zmeny sú v programe komentované. Treba pomocou ";" zablokovať "katódovú" časť a odstrániť ";" na začiatkoch riadkov pre "anódovú" časť.
  • Rozdiel medzi digitálnou stupnicou a čítačom je len v niekkoľkých súčiastkach navyše. Možno to vidieť porovnaním obidvoch schém. Digitálna stupnica obsahuje optočlen, ktorým sa prepína funkcia pripočítania/odpočítania medzifrekvencie od nameraného signálu. Pre zariadenia, kde sa buď len pripočítava, alebo len odpočítava, je tento obvod zbytočný.